Софтвер за нотарско работење

ДД-Нотар – софтвер за нотарско работење

 

ДД-Нотар е софтверски пакет со кој ја олеснува и евидентира работата во нотарското работење.

 

ДД-Нотар содржи:

 

- Алатки за изработка на штембили

- Штембил потпис

- Штембил препис

- Штембил превод

 

- Датабаза и лесно пребарување и пристап до сите штембили.

 

- Датабаза и лесно пребарување и пристап до сите странки.

 

- Автоматско креирање на Заеднички азбучен именик (ЗИ) врз основа на изработените штембили.

 

- Алатка за внесување и пребарување на привремени мерки.

 

- Преглед на работата на сите вработени.

 

- Преглед на дневен, месечен пазар и статистика.

 

 

ПРОШИРЛИВОСТ

 

-Можност за мрежно работење.

-Можност за додавање нови функции и измена на постоечки по Ваша желба